संक्षिप्त परिचय

नेपाल सरकारको मिति २०७१ वैशाख २५ गते घोषित ७२ नगरपालिकाहरुमध्ये राजापुर नगरपालिका एक हो यसको विधिवत रुपमा स्थापना तथा कार्य संचालन २०७१ जेष्ठ गते