राजापुर नगरपालिका वडा न ९ को कार्यालय

Nepali
Image: 
विष्णु थारु