वडा नं० ४

Nepali
Image: 
रमन कुमार रेग्मी
राजकुमार पौडेल