समाचार

राजापुर नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

िवगतकाे स्थानिय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु

 

जनप्रतिनिधिहरु

Name Designation Tenure Phone
मनकला कुमारी चौधरी उप– प्रमुख 9858085301
मनकला कुमारी चौधरी उप– प्रमुख 9858085301
शिव प्रसाद चाौधरी नगर प्रमुख 9858027167