समाचार

राजापुर नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

िवगतकाे स्थानिय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु

 

नगर परिषदका निर्णयहरु

नगरपालिकाको चौथो नगर परिषद

राजापुर नगरपालिकाको चौथो नगर परिषद संम्पन |