FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
नगर स्तरीय जग्गा वर्गकरण 11/09/2022 - 14:14 PDF icon नगर स्तरीय जग्गा वर्गिकरण.pdf
आपतकालिन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि 07/15/2022 - 11:21 PDF icon आपतकालिन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि.pdf
अपाङ्ग परिचय पत्र कार्यविधि 07/15/2022 - 11:09 PDF icon अपाङ्ग परिचय पत्र कार्यविधि.pdf
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि २०७६ 07/15/2022 - 10:24 PDF icon अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि २०७६.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७६ 07/14/2022 - 16:52 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७६.docx_.pdf
विपद् ऐन २०७६ 07/14/2022 - 16:49 PDF icon विपद् ऐन २०७६.pdf
कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७८ 07/14/2022 - 16:45 PDF icon कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७८.pdf.pdf
प्रशासकिय कार्य नियमित गर्ने ऐेन २०७४ 07/14/2022 - 16:41 PDF icon प्रशासकिय कार्य नियमित गर्ने ऐेन २०७४.pdf
बरघर ऐन २०७८ 03/24/2022 - 15:08 PDF icon बरघर ऐन २०७८.pdf
व्यवसाय दर्ता ऐन २०७८ 03/24/2022 - 14:58 PDF icon राजापुर नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ता ऐन २०७८.pdf