FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
आपतकालिन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि 07/15/2022 - 11:21 PDF icon आपतकालिन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि.pdf
अपाङ्ग परिचय पत्र कार्यविधि 07/15/2022 - 11:09 PDF icon अपाङ्ग परिचय पत्र कार्यविधि.pdf
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि २०७६ 07/15/2022 - 10:24 PDF icon अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि २०७६.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७६ 07/14/2022 - 16:52 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७६.docx_.pdf
विपद् ऐन २०७६ 07/14/2022 - 16:49 PDF icon विपद् ऐन २०७६.pdf
कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७८ 07/14/2022 - 16:45 PDF icon कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७८.pdf.pdf
प्रशासकिय कार्य नियमित गर्ने ऐेन २०७४ 07/14/2022 - 16:41 PDF icon प्रशासकिय कार्य नियमित गर्ने ऐेन २०७४.pdf
बरघर ऐन २०७८ 03/24/2022 - 15:08 PDF icon बरघर ऐन २०७८.pdf
व्यवसाय दर्ता ऐन २०७८ 03/24/2022 - 14:58 PDF icon राजापुर नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ता ऐन २०७८.pdf
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७८ 03/24/2022 - 14:56 PDF icon राजापुर नगरपालिका कर्मचारी समायोजन ऐन २०७८.pdf
निति तथा कार्यक्रम २०७८।०७९ 08/08/2021 - 11:24 PDF icon नीति तथा कार्यत्कम 2078 Updated.pdf
आर्थिक ऐन २०७७।७८ 04/16/2021 - 12:49 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७।७८(1).pdf
शितलहर आकस्मिक योजना-२०७७ 03/22/2021 - 16:12 PDF icon Winterization_शितलहर_आकस्मिक_योजना_२०७७_Guidelines_RabinSharma.pdf
राष्ट्रिय एकीकृत सूचना प्रणाली BIPAD पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७७ 03/22/2021 - 16:07 PDF icon SOP_of_BIPAD_fwAaTcI.pdf
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना २०७७ 03/18/2021 - 14:39 PDF icon खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना २०७७.pdf
राजापुर नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यसञ्चालन विधि - २०७७ 03/17/2021 - 11:20 PDF icon SOP_of_LEOC.pdf
राजापुर नगर स्वास्थ्य ऐन, २०७७ 12/09/2020 - 13:42 PDF icon राजापुर नगर स्वास्थ्य ऐन, २०७७.pdf
निति तथा कार्यक्रम 08/18/2020 - 13:09 PDF icon निति तथा कार्रयकम.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधी .pdf 05/15/2020 - 13:27 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधी .pdf
राजापुर नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि 05/15/2020 - 13:25 PDF icon राजापुर नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि.pdf