FAQs Complain Problems

दस्तावेज

Post date Documents
निति तथा कार्यक्रम २०७९।०८० Tuesday, July 19, 2022 - 16:03 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७९।०८० राजपत्र.pdf
राजापुर नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ता ऐन २०७८ Wednesday, March 30, 2022 - 16:39 PDF icon राजापुर नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ता ऐन २०७८.pdf
राजापुर नगरपालिका कर्मचारी समायोजन ऐन २०७८ Wednesday, March 30, 2022 - 16:36 PDF icon राजापुर नगरपालिका कर्मचारी समायोजन ऐन २०७८.pdf
बरघर ऐन २०७८ Wednesday, March 30, 2022 - 16:32 PDF icon बरघर ऐन २०७८.pdf
राजापुर नगरपालिका कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७८ Wednesday, March 30, 2022 - 16:25 PDF icon राजापुर नगरपालिका कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७८.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७८ Wednesday, March 30, 2022 - 16:23 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ Wednesday, March 30, 2022 - 16:14 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf